Spedycja - Transport morski - Spedycja
Fracht lotniczy - Fracht - Spedycja lotnicza
Transport i spedycja - Import z Chin - Transport morski z Chin